HKT Bemutatása

Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT)

Bevezetés

Milyen kihívásokra ad választ a program?

A program célkitûtései

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás rövid története

Ami a név mögött van (HKT)

Honnan való a Humanisztikus Iskolaprogram?

A HKT néhány lényeges ismertetõjegye

Kiknek ajánljuk a HKT – programot?

Mibõl áll a HKT – program?

 

Bevezetés

Az iskolák rendszerszintű megújítására, humanizálására, az iskolai gyakorlat ismeretközpontúsága helyett a képességfejlesztés előtérbe kerülésére, a hatékonyság egyidejű növelésére tömeges igény van. Ez irányban a 18 éves múlttal rendelkező HKT – program jelentős eredményeket mutat fel. Nem csupán „alternatív pedagógiáról”, hanem a közoktatás egész rendszerének megújításához szükséges innovációról van szó, amely bármely iskolában és osztályban bevezethető. A program továbbfejlesztése, tanterv és taneszköz-családjának, módszertanának kidolgozása és elterjesztése egy hiányterületen növelheti az általános iskolák programválasztékát.

Benda Józsefnek 1982-ben leírt mondatai a kilencvenes években, s ma aktuálisabbak, mint megfogalmazásukkor.

 

Milyen kihívásokra ad választ a program?

Társadalmi kihívások

„Generációk sora alig vagy egyáltalán nem tudja kezelni konfliktusait, együttműködésre, kötődésre, toleranciára alig képes. Többek között ezért követnek tömegesen környezetromboló, önsorsrontó és agresszív magatartásformákat, ezért találkozunk a kirekesztő gondolkodásmóddal, egyes társadalmi csoportok agresszív – gyűlölködő fellépésével, és a társadalmi krízis más, sokat elemzett jellemzőivel, mint az öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer, gyógyszerfüggés és más devianciák.

 

Egyre szélesebb körben kezdenek ráébredni arra, hogy a kooperációs készségek meghatározzák az egyéni – és a társadalmi összteljesítményt. Magasabb színvonalú munkakultúra, a műszaki fejlesztés, az intelligens termékcsoportok előállítása csak a kooperációs képességek tömeges kifejlesztésével érhető el.”

 

Az iskolarendszer díszfunkciói

„A szociológiai és szociálpszichológiai kutatások egyhangúlag megállapítják, hogy az iskolák a kognitív teljesítmények szempontjából évről évre nagyobb deficitet mutatnak, és szocializációs funkcióikat sem töltik be megfelelően. Az iskola működészavarai a teljesítmény folyamatos csökkenésében, az erőteljes szelekcióban, a lemorzsolódók magas arányában, a tanulástól és az iskolától való elidegenítő hatásban, az értékrendszer torzulásában, a társas együttélés készségeinek meg nem tanításában, a jellemformálás deficitjében, egy valóságos „kontraszocializációban” írható le.”

 

A program célkitûtései

A program alapvető célja az iskolák működési mechanizmusainak, rejtett tantervének újraalkotása, hogy a gyerekek között a teljesítmény, az együttműködés, a bizalom és a társas kapcsolatokat erősítő értékek visszanyerhessék szocializációs szerepüket.

Olyan nevelési technológia kialakítása, amely biztosítja, hogy a gyerekek ne veszítsék el uralmukat önmaguk és környezetük fölött, ne kerüljenek szembe társaikkal, a tradicionális értékekkel, az iskolával, a tanulással.

 

18 évvel ezelőtt kitűzött cél egy új tanulásszervezési – és iskolamodell kialakításával adott választ a fenti kihívásokra. Az elmúlt évtizedben az elméletben és a gyakorlatban a program egyaránt bizonyította, hogy a kialakított módszerek és eljárások erre szélesebb körben is alkalmasak lehetnek.

A HKT tanulásirányítási stratégia a személyiségfejlesztés céljának rendeli alá az iskola nevelési rendszerét. Ezen belül a nevelés elméletét, az osztályok (iskola) szervezeti felépítését, a tér ( tanterem ) kialakítását, az idő felhasználását, atevékenységet / tanterv és taneszközök /,  a folyamat szabályozását ( értékelés, irányítás ), a továbbképzéseket.

 

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás rövid története

Magyarországon 1982-ben – Benda József vezetésével (1996-ban távozott a programból) – indult el a Humanisztikus Kooperatív Tanulás (a továbbiakban: HKT) néven ismert – az alternatív pedagógiák közé sorolt – modellkísérlet, ami a humanisztikus pszichológia alapelveire támaszkodva a kooperációra mint fő együttműködési formára építi fel a nevelést – oktatást.

1983-85-ben elindultak az első általános iskolai “kísérleti osztályok”. A módszer rövid idő alatt sikeresnek mutatkozott a pedagógusok, a gyerekek és a szülők köreiben. A következő években újabb osztályok indultak a HKT – módszer alkalmazásával.

1986-89 között kidolgozásra került a továbbképzési rendszer, amely lehetőséget biztosított arra hogy a pedagógusok /általános iskolai tanítók, tanárok/ szervezett keretek között sajátíthassák el a módszert. Az elkövetkezendő években e jól szervezett keretek között folyt több száz pedagógus felkészítése.

1992-ben Budapesten létrejött a Humanisztikus Alapítványi Általános Iskola és Továbbképző Központ, amely biztosította a HKT intézményi hátterét.

Az alapítványi iskola 1-8. évfolyamos általános iskolaként működik

Megjelenik a Kapcsolat nevű folyóirat, amelyben a HKT – s pedagógusok, szakemberek publikálnak, s szakfordítások jelennek meg.

1995-96-ban a HKT országos méretű szervezettségűvé válik, műhelyek jönnek létre, amelyek rendszeres továbbképzéseket , konzultációkat, bemutatókat szerveznek.

1996-97-ben az Országos Közoktatási Intézet megbízásából elkészül a Humanisztikus Kooperatív Tanulás  munkaterve, amely lehetővé teszi, hogy a HKT módszerből átfogó programmá fejlődjön.

1997-2000-ben a munkaterv 1-3. évfolyamára  épülő  intenzív taneszközfejlesztés folyik.

2000-ben a Továbbképző Központ munkájának folytatásaként létrejön a HKT – 2000 Fejlesztési Központ.

 

Ami a név mögött van (HKT)

Humanisztikus

A jelzőt a humanisztikus pszichológiától kölcsönöztük. E tudomány képviselőinek gondolkozásmódja szerint érdemes beavatni a gyerekeket azokba a folyamatokba, amelyeket fejlesztésük érdekében teszünk, s ezáltal az eredményeink is jelentősen javulhatnak.

Kooperatív

A közel nyolcvan évre visszatekintő kooperativitás tapasztalata, s szakirodalma szolgáltatta számunkra az elnevezést. Valójában pedig az a gyakorlati tény, hogy egy iskola, illetve egy osztály – ahol a gyerekek életük nagy részét eltöltik – nem nélkülözheti a társas érintkezésnek-, kapcsolatok fejlesztésének, az együttműködés kialakításának technológiai tudását.

Tanulás

A folyamatot nem tanításként, hanem tanulásként, tanulásszervezésként jelöljük.

 

Honnan való a Humanisztikus Iskolaprogram?

A Humanisztikus Iskolaprogram /a HKT/ magyarországi fejlesztéssel létrejött program.

Elméleti hátterét a nemzetközi szakirodalom jeles szakemberei /Hans Aebli, Roger Cousinet, John Dewey, Moreno, Eliot Aronson, Erich Fromm, Mária Montessori, Celestine Freinet,, Rudolf Steiner,… /mellett Magyarország elmúlt nyolcvan évének e témában meghatározó szakemberei /Domonkos Lászlóné, Nemesné Müller Márta, Lénárd Ferenc, Búzás László, Csoma Gyula, Fábián Zoltán, Mérei Ferenc, Buda Béla, Ranschburg Jenő, Csepeli György, Benda József,…../ adják.

Gyakorlati hátterét az elmúlt tizennyolc év során a HKT- módszerrel dolgozó több száz pedagógus tapasztalata, s e tapasztalatokat rendszerbe szervező alkotói teamek és koordinátorok alkotják.

 

A HKT néhány lényeges ismertetõjegye

– A felnőttközpontú iskola és tanítási technológiák helyébe a gyermekközpontú tanulásszervezést és annak megfelelő technológia kialakítását állítja.

– A munkaformák változatos használatával, a kooperativitás és a kölcsönösség előtérbe állításával egészséges egyensúly megteremtésére törekszik a tanulásszervezési módok között.

– Szervezeti differenciálással /kiscsoportok, kooperatív kiscsoportok létrehozásával, kifejlesztésével/, az osztálynak, mint az együttélés “halmazának” gyerekközeli alcsoportokká szerveződésével hatékony, gyerekközpontú tanulási, együttélési keretet alakít ki.

– Az együttélési keret kiszámítható szabályrendszerének működtetésével biztonságos környezetet teremt a résztvevők számára.

– A pedagógusi szerep fokozatos megváltozásának felvállalása, a szerepváltozás folyamatszabályozó tudása, s alkalmazása: a tanulói önművelési képességek, a tanulási önállóság fokozatos kifejlesztésével, megszilárdításával a pedagógusi szerep fejlődésében el kell jutni a közvetlen vezetéstől a koordinátori, konzultációs szerepvállalásig.

– A komplex, projektjellegű tanulási módok hatékony használatára helyezi a hangsúlyt

 

Kiknek ajánljuk a HKT – programot?

A módszert az ország nagyon sok általános iskolájában használják. Ezek az iskolák a legkülönbözőbb helyeken, különböző feltételekkel-, környezettel – és “gyerekanyaggal” dolgoznak.

Vannak sokszorosan hátrányos-, veszélyeztetett, problémás tanulókkal foglalkozó osztályok, s vannak olyanok is, ahol ezeknek nyoma sincs.

Elmondhatjuk, hogy a HKT – program nem “rétegfüggő” hanem olyan korszerű tanulásszervezési, tanulásirányítási technológia, amely minden réteg gyermekei számára lehetővé teszi az örömteli és hatékony tanulás megvalósítását.