HKT Képzés

A PROGRAM MEGNEVEZÉSE:

 

HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS PROGRAMJÁNAK ALKALMAZÁSÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

A továbbképzésben indítható csoport létszáma

minimum:   15 fő

maximum:   35 fő

 

A megcélzottak köre, a jelentkezés feltételei:

Tanítók és tanárok, akik vállalják hogy teamekben dolgoznak.

 

A jelentkezés módja:

A HKT – 200 Fejlesztési Központ E- mail címén, illetve telefonszámán

Pécs: dr. Orbán Józsefné, Tel.: 72 / 333 – 150

Zalaegerszeg: Horváthné S. Mária, Tel.: 92/ 314 – 160

 

A tanfolyamok helyszínei

Kötött helyszínek: Budapest, Pécs, Zalaegerszeg, Szolnok, Jászfényszaru

Egyéb helyszínek is lehetségesek a jelentkezők lakóhelyétől  és feltételrendszerétől függően.

 

A továbbképzés időtartama

Összesen: 60 óra :

 

Munkaformája- munkamódszere

–  Team-munka –  gyakorlati munka

–  Rövid elméleti előadások

–  Tréning

–  Folyamatos szakmai konzultáció

–  Megbeszélések, csoportbeszámolók, viták, bemutatás, előadás

–  Bemutató foglalkozások megtekintése, elemzése

 

Elmélet – gyakorlat aránya

 A hangsúly a résztvevők teamunkáján van, s a gyakorlatokon alapszik, amely a tanfolyam öthatod részét kitölti. A résztvevők a  “saját bőrükön” és “mások bőrén” / tanfolyami gyakorlatokon és foglalkozáslátogatásokon keresztül /   tapasztalják meg a program, s a kooperativitás lényegét.  Elméleti előadások a tanfolyam egyhatod részét teszik ki.

 

A továbbképzés tartalmára vonatkozó kulcsszavak

– Évfolyam ( általános iskola )1-8.

– Pedagógiai szakirodalom, csoportlélektan

– Alternatív pedagógiai koncepció, Humanisztikus Kooperatív Tanulás, csoportszervezés, munkamód, kooperatív munka, csoportszervezés szempontja,

– Kommunikáció, önismeret

– Pedagógiai program, helyi tanterv, tantárgyi rendszer, projekt, programfejlesztés

 

TEMATIKA

 

A továbbképzés célja:

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás (továbbiakban HKT) programjának a megismertetése:

 1. Szerezzenek /gyakorlati és elméleti /ismereteket és tapasztalatokat az iskola szociálpszichológiai jelenségvilágáról:

– a tanár – diák interakciók jellemzőiről /kommunikáció; a tanár, mint vezető, motiválás, differenciálás,…../

– a tanulók társas kapcsolatairól és a csoportfolyamatokról

– a kooperációról, a kooperatív kiscsoportok képzésének technikáiról

– a kooperatív kiscsoportok hatékony tevékenységének megszervezéséről / feladatok – tevékenység, tér, idő, értékelés – szabályok, feltételek /

 1. Ismerkedjenek meg önismeretet-, kapcsolatokat-, csoportot fejlesztő gyakorlatokkal, játékokkal
 2. Ismerkedjenek meg a HKT munkatervével, s az arra épülő programcsomag elemeivel:

– a munkaterv és a programcsomag szerkezetével, lényeges jellemzőivel

/ tantárgyak, tématerv; célok, követelmények, tartalmak /

– a projektek-, komplex foglalkozásszervezések tervszerű elkészítésével

 

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei

Ismerje a Humanisztikus Kooperatív Tanulás programjának lényeges elemeit:

 1. a kooperativitás iskolai gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit: – kiscsoportok szervezése,

– a tér és az idő kezelése

– kooperatív feladatok, tevékenységek

– a csoportmunka fázisai és típusai

– szabályok, a szabály abc szerepe, értékelés-ellenőrzés

– tantervi célok – tartalmak és kooperativitás összefüggését;

– a ” humanisztikus” jelleget (bánásmód, saját szerep – attitűd, önkritika, tolerancia, kompetencia…..)

 1. Ismerje a Humanisztikus Kooperatív Tanulás 1 – 6. évfolyamos munkatervének, programcsomagjának szerkezetét, főbb jellemzőit:

– tantárgyak és tématerv kapcsolatát

– lássa át a munkaterv céljainak – követelményeinek – tartalmainak – feltételeinek – értékelésének összefüggő rendszerét; s a munkatervre épülő programcsomag és munkaterv összefüggő rendszerét.

– tudja, hogy mi a projekt. Készítsen önálló team-munkában projekt- tervet

 1. Az a. és a b. pontokban felsoroltak ellenőrzése:

– projektkészítés

– írásbeli vizsga

 

TARTALMA

1 Szociálpszichológiai és didaktikai szempontok érvényesítése a tanításban

– Kooperatív kiscsoportok képzésének technikái

– Motiváció és tanulásszervezés összefüggései

– Csoportos feladatok szerepe

– Csoportmunka fázisai

– Csoportdinamika

– Tér és idő kezelése

– Differenciálás, értékelés – szabályok ( a szabály abc )

– Kommunikáció szerepe a tanítási gyakorlatban

– a pedagógiai kommunikáció

 

 1. Komplexitás és tanterv

A hagyományos tanterv és a projektszerű tanterv különbségei

A tématervek, mint a komplexitás alapjai. A tanulók érdeklődésének megfelelő tématervek létrehozása

– Projektkészítés lépései

– Az  interdiszciplináris lehetőségek megjelenítése

– Egyéni és kiscsoportos munka

– Komplexitás és a pedagógusok

–  Háttér – viták, feldolgozások

 

 1. Önismeret , drámapedagógia és a konfliktuspedagógia szerepe

–  Problémamegoldás

– Tantárgyak ( műveltségterületek ) és módszerek:

 

 1. A HKT a gyakorlatban

Foglalkozáslátogatások – és elemzések irányított szempontok alapján.

Megfigyelési szempontok:

Csoportalakítás:

Feladatok:

Csoportmunka:

Ellenőrzés, beszámolás:

Szabályok:

Értékelés:

 

Az 1-4. pontok legfontosabb elemeinek ismerete írásbeli vizsgával !!

 

FELTÉTELEK

 

A továbbképzés kötelező irodalma

 1. Humanisztikus Kooperatív Tanulás 1 – 6. évfolyamos tanterve
 2. Humanisztikus Kooperatív Tanulás Projektjei ( válogatva )
 3. Kooperatív tanulás – tanfolyami segédanyag
 4. Részletek a HKT 1-6. évfolyamos taneszköz-rendszeréből
 5. A résztvevők iskolájának pedagógiai programja és helyi tanterve

 

Megjegyzés: A tanfolyam kötelező irodalma Fejlesztési Központnál hozzáférhető

 

Ajánlott szakirodalom

 1. Horváth Attila: Kooperatív technikák, OKI Iskolafejlesztési Központ
 2. Benda József: Kiscsoportos tanulásszervezési modellkísérlet, Budapest, 1986. december
 3. Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv, OKI Iskolafejlesztési Központ, 1991
 4. Hortobágy Katalin: A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlatai , OKI Iskolafejlesztési Központ, 1995
 5. Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe,Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
 6. Így is lehet! Problémamegoldást segítő játékok és feladatok kézikönyve, Szolnok, 1995
 7. Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, Elte Eötvös Kiadó, 1997
 8. Gabnai Katalin: Drámajátékok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.
 9. Kopácsi Gelberger Judith: Viselkedési problémák kezelése, BAZ Megyei Ped. Int., Miskolc, 1994.
 10. Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
 11. Szekszárdi Júlia: Utak és módok OKI Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar ENCORE, 1995

 

Eszközök, egyebek

videokazetta / foglalkozás- részletek /, videó- lejátszó

írásvetítő

filctollak, csomagolópapírok, ragasztó,

 

Team-munkára alkalmas – mozgatható – asztalok, székek

Könyvtárhasználati lehetőség

HKT – s bemutató foglalkozások megszervezése